פרדוקס עם כומר


Site Team

Article translated to : العربية English Español

מזהשבעשנים, כומרבסיקראותיבבית, בחדרשבוישבנוהיהישנתרגוםשלהקוראןהקדושמונחמעלהספריםבאופןשלאמראהשהספרהזההואתרגוםשלהקוראןהקדושוכתוצאהמכךהכומרלאידעאתצהותושלהספרהזה, במהלךהדיוןשהתקייםבינינו, אניהצבעתיעלהקוראןהקדושואמרתילו" אנימאמיןבספרזה" בעודימסתכלעלהקוראןהקדושמבלישידעאתמהותושלהספרשאנימצביעעליו, הכומרענה" אםזהאינוהתנ"ך, אזהספרזהמסופרעלידיאחדהאנשים", כתגטבהלהערהשלואניאמרתילו" תןלילהזכירלךחלקממהשנזכרבספרזה", אניבילתישלושאוארבעדקותבעודימספרלוחלקמהדבריםשנזכרובספרזה, לאחרכמהדקות, הואחזרמהטוןשלובעודואומר" אתהצודק, זהלאדבריושלבןאדם, הדבריםהאלההםדבריושלהשטן, השטןהואאשרסיפראתהספרהזה", כמובן, התגובההמהירההזאתהיאאומללהמאודמסיבותרבות, כיווןשזהבתורהתנצלותזולהמאודובריחהמפנימצבמביך.

ישנםבאונגליוןסיפוריםדומיםשמזכיריםשישועעליוהשלוםהחיהאחדהמתיםשנקברלמשךארבעהימיםוכאשרהגיעלקבראמרלוקום, אזהאדםהמתקםלפניהיהודיםבעודםצופיםבמקרההזה, חלקמהםצעקוואמרוהשטןעוזרלו, כאשרמספריםאתהסיפורהזהבכנסיות, הנוצריםבוכיםואומריםהאלווישהיננושםאז, ולאהיחנוכמוהיהודיםהטפשייםהאלה, זהמהשהטפשיים  האלהעושיםכעת, כאשראמרתילוכמהעובדותעלהקוראןהקדושבמשךשלושדקותהואאמרשזהדבריושלהשטןכיווןלאמצאתשובהמשכנעתהואשהשתמשבהתנצלותדזולהכדילברוחמהמצבהמביךהזו.

Related Articles with פרדוקס עם כומר

הידיעה אללהIt's a beautiful day