למה ברא אללה את הכל?


Yousef Estes

למה ברא אללה את הכל?

אללה – ישתבח שמו - אומר בספרו הקדוש כי הוא לא ברא את הבריות לשווא, הוא אומר: " לא ברתי את השדים ואת בני האנוש אלא למען יעבדוני" ( סורת הזורות : 56 ) .

אללה ברא אותנו כדי לעבוד אותו ולא לשתף עמו אחד, הוא אומר בקוראן גם : " הוא אשר ברא את השמים ואת הארץ בששה ימים, וכס כבודו נישא על פני המים, למען יבחן אתכם וידע מי מכם מיטיב לעשות, ואם תגידו, עוד יעוררוכם לחיים לאחר מותכם, הכופרים אומרים ,זה כשף בהיר " ( סורת  הוד : 7 ) .

אללה ישתבח שמו ברא את היקום כמבחן לנו, והעולם הזה אינו עולם המנוחה, ומה שאפשר לחשוב אותו לטוב או רע, למעשה אפשר להיות ההפך הגמור .

הוא אומר גם : " יתברך מי שבידו המלכות והוא כל –יכול, אשר יצר את המוות והחיים למען יבחן אתכם וידע מי בכם מיטיב לעשות מכולם, הוא האדיר והסולח, אשר ברא שבעה רקיעים זה מעל זה, לא תבחין בדבר המקלקל את השורה בבריאת הרחמן, שא עיניך וראה, היש שם ולו ספק אחד? הבט שוב ושוב- עיניך ישובו נכלמות ויגעות" ( סורת המלכות : 1 – 4  )

הקוראן הקדוש מתאר לנו את הטבע האנושי והמהירות שבה שוכחים אנחנו את כל החסדים המוענקים לנו בכל יום. אללה יתעלה אומר בקוראן : " בעצרה פונה האדם בתפילה אל ריבונו בלב מלא תשובה, וכשאנחנו עונים לו בחסד, ישכח את התפילה אשר נשאלה עתה ויצרף לאללה אלילים מתחרים כדי לתעות מדכו, אמור, התענג לך זמן-מה על כפירתך, בין יורשי הגיהנום הנך" ( סורת החבורות : 8 ) .

אנו שוכחים כי אנחנו בני אדם, וזה חלק מהמבחן עבורנו, האם נשתמש בזיכרון הסלקטיבי ונתעלם מחסדיו של הבורא שלנו, או נודה לאללה על החסדים שהעניק לנו בעת מצוקה ?

אללה ישתבח שמו אומר "באשר לאדם, אם רבונו יבחן אותו ויכבדהו וישפיע עליו חסדים, יגיד ריבוני כיבדני, אך אם יבחן אותו ויקצוב פרנסתו, אז יגיד ריבוני השפילני " ( סורת השחר : 15 – 16 ) . ובפסוק הבא מבהיר לנו אללה ישתבח שמו את הסיבות האמתיות העומדות מאחורי כך : " לא ולא, אינכם מכבדים את היתום, ואינכם וראים להאכיל את המסכּן, ואת הירושה תזללו, בכל פה, את הממון תאהבו בכל מאודכם"
( סורת השחר  17 – 20 ) .

אללה ברא אותנו והשפיע עלינו חסדים ולמרות זאת אנו מזניחים הוראותיו, ומכחישים את יום הדין שבו אללה ישאל אותנו על חסדים איך עשינו בהם, הוא אומר : "בן אדם, מה הדיחך מעל ריבונך הנכבד, אשר בראך ועיצבך ואיזן אבריך, והרכיבך בכל דמות שבחר? לא ולא אתם מכחישים את הדין" ( סורת ההִבָּקעות : 6 – 9 ) .

איך אנו מתייחסים לקריאה ריבונית זו ? איך אנו מצייטים להוראותיו, או מודים לו על חסדיו ?

שאלה שיש לענות עליה בחזרה לדרכו שמספר רב ממנו סטה ממנה .

 

Next article

Related Articles with למה ברא אללה את הכל?

 • מימוש רצונן של בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד מיהר תמיד לממש את רצונן של בנות הזוג ולשמח אותן, עאאישה ירציה אללה אמרה לנביא: לכל בנות הזוג יש

  22/01/2014 2255
 • המלאכים

  Site Team

  המלאכים הם יצורים שברא אללה מאור, כדי לעבוד את אללה ולציית לו ולבצע את כל אשר הוא מצווה. שליח אללה עליו השלום

  12/01/2020 1002
 • הזכאים לקבל זכאת

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה קבע לנו בספרו הנשגב את אלה אשר זכאים לקבל זכאת, אללה יתעלה אומר " כספי הצדקה נועדו רק לעניים

  15/06/2014 1954
הידיעה אללהIt's a beautiful day