לידתו של ישוע


Site Team

הקוראן הקדוש הבהיר לנו את הנס של בריאתו של ישוע עליו השלום וכי אללה העלה אותו מעל כל המעשים הנתעבים והאשמותם של היהודים אשר האשימו אותו שהוא בנו של אללה יתעלה, הקוראן הקדוש אינו רואה בילדתו של ישו ללא אב סיבה לעבודתו אלא הוכחה על גדולתו של אללה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " ישוע נמשול אצל אללה לאדם: הוא בראו מעפר ואחר כך אמר לו, היה! – והיה,* זו האמת מעם ריבונך, על כן אל תהיה במפקפקים.* אם יתפלמסו עמך על אודותיו לאחר הדעת אשר הוענקה לך, אמר להם, הבה ונקרא לבנינו ולבניכם ולנשינו ולנשיכם ולנו עצמנו ולכם עצמכם, ונפיל בתום לב את תחינתנו ונתפלל כי על המכזבים תחול קללת אללה,* זהו סיפור האמת, ואין אלוה מבלעדי אללה, ואללה הוא האדיר והחכם.* אם יפנו עורף, הנה אללה יודע את מעשי החוסמים" (סורת בית עמרם:63-59).


אללה יתעלה ברא את ישוע עליו השלום כמו שברא שאר היצורים, לידתו של ישוע עליו השלום ללא אב מעידה על היוכלת של אללה הבורא יתעלה, אללה יתעלה הבהיר לנו בקוראן הקדוש את האמת אודות ישוע עליו השלום הן לפני לידתו והן אחריה, אללה יתעלה אומר "הזכר בספר את מרים. היא פרשה מבני משפחתה אל מקום במזרח,* והציבה מחיצה בינה לבינם, ואנו שלחנו אליה את רוחנו, והוא הופיע לפניה כבשר ודם כליל שלמות.* אמרה, ישמרני הרחמן מפניך, אם ירא שמים הנך.* אמר, אין אני אלא שליחו של ריבונך, למען אעניק לך בן טהור.* אמרה, כיצד יהיה לי בן, ואיש לא נגע בי  ואינני יצאנית?* אמר, כך יהיה. ריבונך אמר, אין קל מזה . נעשה אותו אות לאנשים ומקור רחמים מאתנו. כבר נגזר הדבר.* אז הרתה אותו ופרשה עמו אל מקום רחוק.* חבלי הלידה פקדוה אצל גזעו של דקל, ואז אמרה, מי ייתן ומתי לפני כל זאת, ושקעתי בתהום הנשייה.* הוא קרא אליה מתחתיה ואמר, אל תצטערי! ריבונך נתן פלג מים לרגליך,* נענעי את גזע הדקל כלפיך והוא יוריד עליך תמרים טריים ורעננים.* אכלי ושתי ורווי נחת, ואם תראי אדם, אמרי, נדרתי תענית לרחמן, ולכן לא אדבר היום אל איש.* היא נשאה והביאה אותו אל בני עמה, והם אמרו, מרים, אכן מפליא המעשה שעשית!* הוי אחות אהרון, הן אביך לא היה איש רשע ואמך לא היתה יצאנית!* היא הצביעה עליו, ואולם הם אמרו, כיצד נדבר אל תינוק בעריסה?, אמר (התינוק), עבד אללה אני: הוא נתן לי את הספר ועשה אותי נביא,* ועשה אותי מבורך בכל אשר אלך, וציווני על התפילה ועל הזכאת כל ימי חיי,* ולכבד את אמי, ולא עשה אותי סורר ובן בלייעל.* שלום עלי ביום הולדתי וביום מותי וביום אשר איעור לחיים.* זה ישוע בן מרים, דבר האמת אשר עליו הם חלוקים.* אללה מעולם לא הוליד כל בן. ישתבח שמו! אם יחליט לחולל דבר, רק יאמר לו, היה! – והיה" (סורת מרים:35-16).


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " אשר לזאת אשר לא חיללה את תומת ערוותה, נפחנו בה מרוחנו ונתנו אותה ואת בנה אות לשוכני העולמים" (סורת הנביאים:91).

 

Previous article Next article

Related Articles with לידתו של ישוע

 • הנביא ישוע עליו השלום

  Site Team

  הקוראן הקדוש שבח את הנביא ישוע עליו השלום ותיאר אותו בתכונות אשר מעידות על מעמדו אצל אללה יתעלה , אללה ישתבח שמו

  28/08/2014 2448
 • הנביא ישוע עליו השלום דחה את הפוליתאיזם

  Site Team

  הקוראן הקדוש הבהיר לנו כי כל הנביאים והשליחים נשלחו כדי להפיץ את אימונת הייחוד, הנביא ישוע עליו השלום בא כדי לאשר

  01/09/2014 2407
 • תיאור של הנביא ישוע

  Site Team

  הקוראן הקדוש הבהיר את התיאורים של הנביא ישוע עליו השלום אשר מעידות על מעמדו הנכבד אצל אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו

  30/08/2014 2213
הידיעה אללהIt's a beautiful day