הקוראן משתמש באותות הקוסמיות כראיות להעי•


Site Team

Article translated to : العربية Français Deutsch Italiano

 

הקוראן משתמש באותות הקוסמיות כראיות להעיד על כך שאללה יתעלה הוא הבורא

 

הקוראן הקדוש מביא את האותות הקוסמיים כראיה לדבר עם הכופרים ולהתנצח עמם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " האם לא יראו הכופרים כי השמים והארץ היו מקשה אחת, ואנו קרענו חלל ביניהם, ויצרנו כל חי מן המים? הלא יאמינו?* והצבנו על הארץ הרים נטועים איתן לבל תנוע תחתם, ופרצנו בה ערוצים ושבילים, למען יישירו לכת בהם,* ונטינו את הרקיע כתקרה מוצקה, ואולם הם פונים עורף לאותותיו,* הוא אשר ברא את הלילה ואת היום ואת השמש ואת הירח. כל אחד משייט בגלגל הרקיע." (סורת הנביאים:33-30).

הקוראן הקדוש מבהיר להם את שחיתות אימונתם באלים שלהם שאין להם תכונות האלוהות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש:" אמור, התהילה לאללה, ושלום על עבדיו אשר בחר. מי טוב יותר: אללה או השותפים אשר אותם מצרפים לו?* האם לא הוא אשר ברא את השמים ואת הארץ והוריד לכם מן השמים מים ובהם הצמחנו גנים מלבלבים? אתם לעולם לא תוכלו להצמיח בהם עץ.* האם לא הוא אשר עשה את הארץ כמסד, והבקיע בתוכה אפיקי נהרות, ונתן בה הרים נטועים איתן, ושם מחסום בין שני הימים? האם יש אלוה מלבד אללה? ואולם מרביתם אינם יודעים.* האם לא הוא אשר ייענה לאדם הפונה אליו בעת מצוקה ויסיר את הרעה מעליו ויקימכם כמחליפים עלי האדמות? האם יש אלוה מלבד אללה? כה ממעטים אתם להיזכר.* האם לא הוא אשר ינחה אתכם בחשכת היבשה והים והשולח את הרוח לבשר על בוא רחמיו? האם יש אלוה מלבד אללה? יתרומם אללה מעל השותפים אשר אותם מצרפים לו.* האם לא הוא אשר יברא בראשית ואחר יברא בשנית והשולח לכם פרנסה מן השמים ומן האדמה? האם יש אלוה מלבד אללה? אמור, הציגו את המופת אשר בידכם, אם אמת בפיכם" (סורת הנמלים:59 – 64 ).

הפסוקים של הקוראן הקדוש מראים שהאלים האלה לא ראויים לפולחן, אללה לבדו הוא אשר ברא את השמים ואת הארץ והוריד את המים מהשמים, אללה ישתבח שמו ויתעלה הוא אשר הצמיח גנים המלבלבים שאנו מהנים במראה שלהם והוא אשר עשה את הארץ כמסד, לכן הוא האלוה הראוי לפולחן .

אנחנו חייבים להשתמש בסוג זה של חשיבה בוויכוח עם הכופרים והאתאיסטים, השליחים של אללה יתעלה השתמשו בדבר הזה לפני כן, הנביא אברהם עליו השלום השתמש בסגנון הזה בעודו מתווכח עם אחד האתאיסטים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " הלא ראית את האיש אשר התפלמס עם אברהם על אודות ריבונו וטען כי אללה העניק לו מלכות? אברהם אמר לו, ריבוני הוא המחיה והממית! אמר, אני מחיה וממית! אמר אברהם, אללה מעלה את השמש ממזרח – העלה אתה אותה מן המערב! אז נדהם הכופר. אללה לא ינחה את קהל בני העוולה." (סורת הפרה :258).

הנביא משה עליו השלום השתמש גם הוא באותו סגנון עם הכופרים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " האם לא שמעתם את אשר אירע לבני הדורות שהיו לפניכם – בני עמו של נוח ובני עאד ותמוד, ואלה שהיו אחריהם, אשר רק אללה מכירם? השליחים אשר נשלחו אליהם הביאו להם אותות נהירים, ואולם הם נשכו את כפות ידיהם ואמרו, כופרים אנו באשר נשלחתם למסור, ויש בלבנו ספק וחשד בדבר אשר תקראו לנו להאמין בו.* אמרו להם השליחים, היש ספק באללה יוצר השמים והארץ? הוא קורא לכם למען יסלח לכם על חטאיכם וידחה את דינכם לזמן קצוב. אמרו, אתם אינכם אלא בשר ודם כמותנו, ואתם מבקשים להרחיקנו מעל אשר עבדו אבותינו. הביאו לנו אסמכתא ברורה" (סורת אברהם:10-9), השליחים הוכיחו את אמיתות השליחות שלהם בכך שאללה ישתבח שמו ויתעלה הוא אשר ברא את השמים והארץ. 

Previous article Next article

Related Articles with הקוראן משתמש באותות הקוסמיות כראיות להעי•

הידיעה אללהIt's a beautiful day