הסלחנות של האיסלאם בסליחת החטאים


Site Team

כיוון שכל בני האדם מרבים לבצע חטאים כפי שהנביא מוחמד עליו ברכה ושלום דיווח לנו על כך כשאמר" כל בני אדם חוטאים, והכי טובים שביניהם הם החוזרים בתשובה לאללה". השטן הבטיח להסיח את דעתם של בני האדם מהאימונה האמתית, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמר (אבליס), כשם שגרמת לי להיות בסוטים, כך אשיאם להשתבח בחטאיהם על אדמות ואסטה את כולם כאיש אחד" (סורת אלחג'ר:39).

 

1- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין מחילת החטאים היא שאללה יתעלה מוחל את החטאים של האדם כל עוד הוא ביקש סליחה מאללה ישתבח שמו ויתעלה, אבי סעיד אלח'דרי  סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר כי השטן אמר לאללה יתעלה אני אמשיך לפתות את האנשים כל עוד בעודם בחיים, אללה יתעלה אמר: אני אסלח להם על החטאים שלהם כל עוד המשיכו לבקש את מחילתי".

 

2-  אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין מחילת החטאים היא שעשה את דלת החזרה בתשובה פתוחה בכל  עת  , אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " החוזר בתשובה לאחר היותו בן עוולה והמתקן את דרכיו, אללה ישוב מכעסו עליו. אללה סולח ורחום" (סורת השולחן:39). אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם כן " העושה רעה או גורם עוול לעצמו ואחר יבקש מחילת אללה, ימצא את אללה סולח ורחום,* החוטא הנפשע, רק לעצמו הוא חוטא, ואללה יודע וחכם,* הנכשל בחטא או פשע, ואחר ישליכהו על זולתו הזכאי, יואשם בכחש ובפשע ברור  " (סורת הנשים:112-110). הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" מי שיחזור בתשובה לפני שקיעת השמש מהמערב, אז אללה יתעלה יקבל את חזרתו בתשובה" ( מסופר על ידי את-תרמזי).

 

 

3- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין מחילת החטאים היא שעשה את החזרה בתשובה לדבר לבין העבד לבין  אללה ישתבח שמו ויתעלה ללא כל תיווך, קושי או טרחה, האדם המוסלמי מרים  את ידיו ומתפלל לאללה שיסלח לו על החטאים שלו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש "ואולם בעלי התשובה והמאמינים והעושים מעשה טוב, להם ימיר אללה את עוונותיהם במעשים טובים, כי אללה סולח ורחום".(סורת הפורקאן:70).

 

4- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין מחילת החטאים היא שאללה יתעלה ממיר את החטאים של חוזרים בתשובה במעשים טובים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו  הנשגב "ואולם בעלי התשובה והמאמינים והעושים מעשה טוב, להם ימיר אללה את עוונותיהם במעשים טובים, כי אללה סולח ורחום". (סורת הפורקאן:70). האיסלאם פנה בדבורים למנטליות של האדם החוטא וטפל בדבר זה והבהיר לו כי אללה יתעלה מוחל לו על כל החטאים שלו אם יחזור בתשובה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמור, הוי עבדי אשר שיקעו עצמם בהוללות, אל תיוואשו מרחמי אללה. אללה מוחל על כל החטאים. הן הוא סולח ורחמן." (סורת החברות:53).

 

5- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין מחילת החטאים היא שאללה יתעלה גומל לאדם על הכוונה הטובה בעוד שלא מעניש אותו על הכוונה הרעה, אפילו שאם האדם התכוון לעשות מעשה רע ולא עשה אותו, אללה גומל לו טובה כיוון שהוא יירא את אללה ולא עשה את מעשה הרע הזה.

 

6- אחת מצורות הרחמים והסלחנות של האיסלאם בעניין מחילת החטאים היא שאללה יתעלה מרחם על החוטאים ועושי הרע, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " אילו היה אללה דן את האנשים לכף חובה בעוון פעולם, לא היה משאיר כל יצור על פני האדמה. ואולם אללה דוחה את דינם לזמן קצוב, ובהגיע זמנם, הנה אללה מבחין בברואיו." (סורת היוצר:45).

Previous article

Related Articles with הסלחנות של האיסלאם בסליחת החטאים

הידיעה אללהIt's a beautiful day