הנבואה והשליחות של ישוע עליו השלום

Site Team
Article translated to : العربية

הנושא הזה מחולק לשני פרקים:

1 - נבואתו ושליחתו של ישוע עליו השלום מהקוראן הקדוש:

הקוראן הקדוש מבהיר לנו כי ישוע עליו השלום הוא אחד הנביאים של אללה ישתבח שמו ויתעלה.

להלן חלק מהפסוקים שמעידים על שליחותו של ישוע עליו השלום:

 • אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " המשיח בן מרים אינו אלא שליח אשר היו כבר שליחים לפניו, ואמו היתה צודקת, ושניהם אכלו מזון. ראה כיצד נבאר את האותות, וראה כיצד ישגו בשקרים. " (סורת השולחן הערוך:75).
 • אללה יתעלה אומר גם בספרו הנשגב: " הוי בעלי הספר, אל תפריזו בדתכם ואל תגידו דבר על אללה מלבד אמת. ישוע המשיח בן מרים אינו אלא שליח אללה ומילה מאתו אשר אותה הטיל אל מרים, ורוח מלפניו. על כן האמינו באללה ובשליחיו, ואל תגידו, שלושה הם. חדלו מזה למען ייטב לכם. אללה הוא רק אלוה אחד. ישתבח שמו וחלילה מהיות לו בן. לו כל אשר בשמים וכל אשר בארץ .... " (סורת הנשים :171).
 • אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר גם כן בקוראן הקדוש: " ויעשהו שליח אל בני ישראל – הבאתי לכם אות מעם ריבונכם: אברא לכם מטין דמות עוף, ואפח בו רוח והוא יהיה לעוף כאשר ירשה אללה. ואני ארפא את העיוור מלידה ואת המצורע, ואחיה את המתים ברשות אללה, ואוכל להודיעכם מה אכלתם ומה אגרתם בבתיכם. בזאת יהיה לכם אות, אם מאמינים אתם." (סורת בית עמרם :49).
 • אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " ישוע בן מרים אמר, בני ישראל, אנוכי שליח אללה אליכם, ובאתי כדי לאשר את התורה אשר נגלתה לפני, ולבשר על שליח שיבוא אחרי ושמו אחמד. ואולם כאשר הביא להם את האותות הנהירים, אמרו, אלה כשפים בעליל." (סורת שורות שורות:6).
 • אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר גם בספרו הנשגב: " אמר (התינוק), עבד אללה אני: הוא נתן לי את הספר ועשה אותי נביא" (סורת מרים:30). (התינוק בפסוק הזה הוא ישוע עליו השלום).
 • ישוע בן מרים עליו השלום הוא שליחו של אללה יתעלה שמציית להוראותיו של אללה ומוסר את שליחותו, ישוע עליו השלום הטיף לבני ישראל לעבוד את אללה יתעלה, זה כפי שאמר אללה יתעלה על ישוע עליו השלום: " אמרתי להם רק את אשר ציווית עלי להגיד, לאמור, עבדו את אללה ריבוני וריבונכם. כל עוד הייתי ביניהם הייתי עד למעשיהם, וכאשר אספתני אליך נותרת אתה הצופה עליהם, ואתה עד לכל דבר." (סורת השולחן :117).
 • אללה אומר גם על ישוע עליו השלום: " אללה הוא ריבוני וריבונכם, על כן עבדוהו. זהו אורח מישרים" (סורת בית עמרם :51).

2 - נבואתו ושליחותו של ישוע עליו השלום דרך הבשורות:

הבשורות הקיימות מעידות על נבואתו ושליחותו של ישוע עליו השלום, נזכר בבשורות הרבה טקסטים שמעידים על כך:

 • אחד הדברים שמעידים על כך הוא מה שאמר על עצמו בבשורה על פי מרקוס: "אמר להם ישוע: "אין נביא נקלה אלא בעירו, בין קרוביו ובביתו." (הבשורה על פי מרקוס :4/6).
 • אחד הדברים שמבהירים את עמדתם של בני ישראל כלפי ישוע עליו השלום וכי הוא שליח מאללה מה שנזכר בבשורה על פי מתי: "כאשר שמעו ראשי הכהנים והפרושים את משליו הבינו כי עליהם הוא מדבר, הם בקשו לתפוס אותו, אבל חששו מפני המוני העם, שכן אלה חשבוהו לנביא." (הבשורה על פי מתי :45/21).
 • נזכר גם בבשורה על פי מתי: " בהכנסו לירושלים המתה כל העיר והכל שאלו: "מי הוא זה?", השיבו המוני העם: "זה הנביא ישוע מנצרת אשר בגליל. " (הבשורה על פי מתי :10/21).
 • נזכר בבשורה על פי יוחנן: " ואלה הם חיי עולם: שיכירו אותך, אלהי האמת לבדו, ואת אשר שלחת - את ישוע המשיח." (הבשורה על פי יוחנן:3/17).
 • נזכר בבשורה על פי יוחנן: " בלמדו בבית המקדש הכריז ישוע ואמר: "אתם מכירים אותי וגם יודעים מאין אני. עם זאת לא מטעם עצמי באתי, אלא ששולחי הוא אמת ואותו אינכם מכירים, אני מכיר אותו מפני שמאתו אני, והוא שלח אותי." (הבשורה על פי יוחנן:28/7).

הטקסטים שנזכרו לעיל מעידים על נבואתו ושליחותו של ישוע עליו השלום דרך הבשורות, אלא שישנם טקסטים אחרים שמבהירים את משימתו של ישוע עליו השלום, המשימה הזאת היא הקריאה להאמין באללה ישתבח שמו ויתעלה ומסירת הוראותיו של אללה יתעלה לבני ישראל ולהבהיר להם את אימונת הנצרות שדת האיסלאם ביטלה אותה לאחר מכן, לכן, אנו מוצאים שישוע עליו השלום נקרא בשם "מלמד" בבשורות, משימתם של השליחים היא ללמד את הטוב לאנשים ולהבהיר להם את הדת של אללה ישתבח שמו ויתעלה.

הטקסטים המעידים על כך:

 • נזכר בבשורה על פי מרקוס: "אחרי שהסגר יוחנן בא ישוע לגליל והכריז את בשורת האלהים באמרו: "מלאה העת וקרבה מלכות אלהים! שובו בתשובה והאמינו בבשורה!, כאשר הלך על שפת ים הגליל ראה את שמעון ואת אנדרי אחי שמעון פורשים רשתות בים, כי דיגים היו." (הבשורה על פי מרקוס:14/1), הטקסט הזה מבהיר שישוע עליו השלום קרא לחזור בתשובה לאללה ישתבח שמו ויתעלה ולהאמין בברית החדשה ספרו של אללה שהורד עליו מעם אללה יתעלה.
 • נזכר בבשורה על פי לוקס: "אך הוא אמר להם: "גם לערים אחרות עלי לבשר את מלכות האלהים, כי לכך נשלחתי, והוא היה מבשר בבתי הכנסת אשר בגליל." (הבשורה על פי לוקס:43/4).
 • נזכר בבשורה על פי מרקוס: " מר להם: "בואו נלך אל העירות הקרובות ואבשר גם שם, כי לשם כך יצאתי, הלך ובשר בבתי הכנסת בכל הגליל וגרש את השדים." (הבשורה על פי מרקוס :38/1).
 • נזכר בבשורה על פי מתי: " הוא סבב בכל הגליל כשהוא מלמד בבתי הכנסת ומכריז את בשורת המלכות ומרפא כל מחלה וכל מדוה בעם." (הבשורה על פי מתי:23/4).
 • נזכר בבשורה על פי מתי: " אז החל לגער בערים שהתחוללו בהן נסיו הרבים ולא חזרו בתשובה: "אוי לך כורזין! אוי לך בית צידה! כי אלו נעשו בצור ובצידון הפלאות שנעשו בתוככן, הרי מכבר היו חוזרות בתשובה בשק ואפר. ברם אומר אני לכן, קל יותר יהיה ביום הדין לצור ולצידון מאשר לכן, ואת, כפר נחום, האם לשמים תעלי? אל שאול תרדי! כי אלו בסדום נעשו הנסים שהיו בתוכך, עומדת היתה על תלה עד היום. ואולם אני אומר לך, קל יותר יהיה ביום הדין לארץ סדום מאשר לך." ( הבשורה על פי מתי:20/11).
 • נזכר בבשורה על פי יוחנן: " ענה ישוע: "לא הוא חטא ולא הוריו; אין זה אלא כדי שיגלו בו פעלי אלהים. עלינו לפעל את פעלי שולחי כל עוד יום. יבוא לילה ואז לא יוכל איש לפעל." (הבשורה על פי יחונן:9/3).
 • נזכר בבשורה על פי יוחנן " כי לא מעצמי דברתי, אלא האב אשר שלחני הוא צווני מה שאמר ומה שאדבר. ואני יודע שמצוותו חיי עולם. לכן את אשר אני מדבר, כפי שאמר לי האב כך אני מדבר." (הבשורה על פי יחונן:49/12). הדבר שתואם למה שנזכר בקוראן הקדוש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אמרתי להם רק את אשר ציווית עלי להגיד, לאמור, עבדו את אללה ריבוני וריבונכם. כל עוד הייתי ביניהם הייתי עד למעשיהם, וכאשר אספתני אליך נותרת אתה הצופה עליהם, ואתה עד לכל דבר." (סורת השולחן :117).
Previous article Next article

Related Articles with הנבואה והשליחות של ישוע עליו השלום

הידיעה אללהIt's a beautiful day