המחילה

Site Team

בקשת המחילה מאללה ישתבח שמו ויתעלה מוחקת את החטאים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " המוציאים ממון הן ברווחה והן במצוקה, והמבליגים על זעמם והמוחלים לאנשים – אללה אוהב את המיטיבים - * ואשר בעשותם תעובה או בגורמם עוול לעצמם, ייזכרו באללה ויבקשו את מחילתו על חטאיהם – ומי מלבד אללה יסלח על חטאים – ולא יתמידו במעשיהם, ביודעם (כי רעים הם ).* כל אלה גומלים מחילה מעם ריבונם וגנים אשר נהרות זורמים למרגלותיהם ואשר לנצח ישכנו בהם. מה טוב הוא שכר העולמים." (סורת בית עמרם:136-134).

אללה יתעלה אמר גם בקוראן הקדוש: " העושה רעה או גורם עוול לעצמו ואחר יבקש מחילת אללה, ימצאו את אללה סולח ורחום" (סורת הנשים:110)

זייד בן ת'אבת ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: "מי שאומר: 'אני מבקש את סליחתו של אללה, שאין אלוה מלבעדי אללה, החי והקיים ואני חוזר אליו בתשובה אליו, אללה יסלח לו על חטאיו אפילו אם ברח משדה הקרב (בזמן שהוא עסוק בלחימה למען אללה).

(מסופר על ידי אבו דווד )

אנס בן מאלק ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: " אללה יתעלה אמר, הוי בני אדם, כל עוד הרבה שאתה מתפלל ומבקש מחילה ממני, אני אסלח לך את החטאים שלך, ולא אכפת לי. הוי בני אדם, אם החטאים שלך הגיעו לענני השמים ולאחר מכן בקשת סליחה שלי, אני אסלח לך.  הוי בני אדם, אם באת אליי עם חטאים גדולים כמעט כמו כדור הארץ בעודך מעיד שאין אלוה מבלעדי, אני אביא לך סליחה  כמותה".

(מסופר על ידי את-תרמזי)

סליחה מנקה ומטהרת את הנשמה ואת הלב, מי שמבקש מחילתו וסליחתו של אללה ישתבח שמו ויתעלה באופן מתמיד, אללה יסלח לו על כל החטאים שלו. בנוסף, בקשת סליחה ומחילה מעם אללה היא בתור אמצעי להגדלת הפרנסה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש  בלשונו של הנביא נוח, בעודו הוא מבטיח את עמו: " באומרי, בקשו מריבונכם מחילה, כי הוא מרבה לסלוח.* אז ישלח לכם גשמי ברכה, וימציא לכם רכוש ובנים, ויפריח לכם גנים, ויזרים לכם נהרות" (סורת נוח:12-10).

אללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה על הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום לבקש את מחילתו וסליחתו באופן מתמיד, אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש: " דע כי אין אלוה מבלעדי אללה, ובקש מחילה על חטאיך, ועל חטאי המאמינים והמאמינות. אללה יודע את כל הקורות אתכם בצאתכם ובבואכם." (סורת מוחמד:19).

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "אני מבקש מחילה מעם אללה יותר משבעים פעמים ביום".

(מסופר על ידי אל-בח'ארי)

עבד אללה בן עומר סיפר כי הנביא מוחמד עליו השלום אמר: " אנו ספרנו שהנביא מוחמד עליו השלום ביקש את סליחתו ומחילתו של אללה יתעלה יותר ממאה פעמים בישיבה אחת".

(מסופר על ידי את-תרמזי ואבו דווד)

הנביא עליו השלום ציווה עלינו להתמיד בבקשת סילחה מעם אללה ישתבח שמו ויתעלה לפני מותו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש: " אז שבח והלל את ריבונך ובקש מחילה, כי רוצה הוא בתשובת עבדיו." (סורת הניצחון: 3).

הגברת עאאישה ירציה אללה סיפרה כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הרבה לבקש את מחילתו וסליחתו של אללה יתעלה לפני מותו, בקשת המחילה מביאה את השקט ללבות ומגדילה את הפרנסה של האדם".

(מסופר על ידי אל-בח'ארי ומוסלם)

עבד אללה בן עבאס ירצהו אללה סיפר כי הנביא עליו השלום אמר: " מי שהתמיד לבקש את מחילתו של אללה יתעלה , אללה ימנה לו דרך לצאת מכל מצוקה , והקלה מכל חרדה  ויספק לו פרנסה ממקום שבו מצפה שלא".

 אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " הורדנו אליך את הספר ממרומים למען יגלה את האמת ותשפוט בין האנשים כאשר יורך אללה. אל תהיה סניגור למועלים.* בקש את מחילת אללה, כי אללה סולח ורחום." (סורת הנשים:106-105).

אללה ישתבח שמו ויתעלה הבטיח למאמינים את גן עדן ביום תחיית המתים, אללה יתעלה אומר בספרו הנשגב: " אמור, הבה ואודיעכם מה טוב לכם יותר מכל זה: ליראים שמורים אצל ריבונם גנים אשר נהרות זורמים למרגלותיהם – לנצח ישכנו בהם – ונשים טהורות, ויפיקו רצון מלפני אללה. אללה מבחין בברואים* האומרים, ריבוננו, מאמינים אנו, על כן סלח לנו על חטאינו ושמור עלינו מפני עונשה של האש, עזי הרוח, ואנשי האמת והאדוקים והמוציאים ממון והמשכימים עם שחר לבקש מחילה."(סורת בית עמרם:17-15).

Previous article Next article

Related Articles with המחילה

 • הסלחנות של האיסלאם בתחום הטהרה

  Site Team

  הטהרה באיסלאם היא אחת המצוות הדרושות כמעט לכל מעשי הפולחן בדת האיסלאם, בשים לב לחשיבות המים  במעשי הטהרה

  07/12/2013 1964
 • הקדמה

  Site Team

    תודות הן לאללה, והתפילה והשלום על מוחמד שליחו של אללה, ועל צאצאיו וחבריו. ראשית, אני רוצה לברך אותך בכנות

  04/06/2014 141
 • חלק מאזכורי הבוקר והערב

  Site Team

  חלק מאזכורי הבוקר והערב 1.הנביא עליו השלום אמר: "כאשר יקום אחד מכם בבוקר שיגיד, התעוררנו והמלכות בידי אללה, ריבון

  05/04/2014 1994
הידיעה אללהIt's a beautiful day