ההתיחסות הטובה להורים


Site Team

אללה ישתבח שמו ויתעלה עשה את האהבה של הילדים שלנו בלבבותנו, לכן, אנו לא מוצאים הרבה פסוקים בקוראן הקדוש אשר מניעים אותנו להיות אדיבים כלפי הילדים שלנו. לעומת זאת, ישנם הרבה פסוקים בקוראן הנשגב אשר מניעים את המוסלמים להיות אדיבים וצייתנים להורים שלהם, במיוחד בעודם זקנים, חלשים וחסרי אונים וזקוקים לטיפול והתיחסות טובה.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " אל תקח אלוה אחר עם אללה, פן תיפול מושפל ונטוש.* ריבונך ציווה כי לא תעבדו בלתי אם אותו, ותגמולו חסד עם הוריכם, ואם יגיעו לזקנה במחיצתך – שניהם יחדיו או רק אחד מהם – אל תגיד להם, קצתי בכם, ואל תגער בהם, ודבר עמם בכבוד.* פרוש להם כנף של הכנעה ורחמים, ואמור, ריבוני, רחם עליהם כדרך שגידלוני מקטנות* ריבונכם מיטיב לדעת את אשר בלבכם. אם תהיו ישרים, יסלח לחוזרים בתשובה" (סורת המסע הלילי: 25-22).

אללה יתעלה אמר בקוראן הקדוש: "ציווינו על האדם לכבד את הוריו. אמו נשאה אותו ברחמה בעמל ויגע, וחלפו שנתיים עד גמילתו.- הורה לי ולהוריך, הן סוף כולם לשוב אלי." (סורת לאקמאן:14).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם כן: " ציווינו על האדם לגמול חסד עם הוריו. אמו נשאה אותו ברחמה ביגע. שלושים חודשים חלפו מאז הריונה ועד גמילתו. ובהגיעו לפרקו ובמלאת לו ארבעים, אמר, ריבוני, למדני מילות תודה על החסד שנטית לי ולהורי, אשר תהיינה שגורות על לשוני, ומעשים טובים אשר יפיקו רצון מלפניך, וברכני בזרעי אחרי. חוזר אני בתשובה אליך, ואני נמנה עם המתמסרים." (סורת גבעות החול: 15).

האדם המאמין מתפלל למען ההורים שלו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " ציווינו על האדם לגמול חסד עם הוריו. אמו נשאה אותו ברחמה ביגע. שלושים חודשים חלפו מאז הריונה ועד גמילתו. ובהגיעו לפרקו ובמלאת לו ארבעים, אמר, ריבוני, למדני מילות תודה על החסד שנטית לי ולהורי, אשר תהיינה שגורות על לשוני, ומעשים טובים אשר יפיקו רצון מלפניך, וברכני בזרעי אחרי. חוזר אני בתשובה אליך, ואני נמנה עם המתמסרים." (סורת גבעות החול:15).

ההורים  הם האנשים הזכאים ביותר בחברתו של האדם, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום נשאל: " מי הוא האדם הראשון הזכאי בחברותי?

הנביא עליו השלום הגיב: האם שלך,

האיש שאל עוד : מי אחרי זה?

אמר הנביא : אמא שלך

האיש שאל : מי אחרי זה?

הנביא אמר: אמא שלך

האיש שאל פעם רביעית: מי אחרי זה?

הנביא אמר: אבא שלך.

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

אללה יתעלה קשר בספרו הנשגב בין ההודות להורים לבין ההודות לו יתעלה, אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב: " ציווינו על האדם לכבד את הוריו. אמו נשאה אותו ברחמה בעמל ויגע, וחלפו שנתיים עד גמילתו.- הורה לי ולהוריך, הן סוף כולם לשוב אלי." (סורת לאקמאן:14).

אנחנו לא יכולים  להחזיר את הטובות אשר ההורים שלנו עשו בשבילנו. אחד האנשים בא לנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אללה ואמר שהוא נשא את אמו על כתפיו לאורך הדרך ובמהלך כל טקסים הפולחנים של עלייה לרגל. האיש שאל את הנביא עליו השלום האם יכולתי לגמול את הטובה של אמא שלי בעודי ילד, הנביא מוחמד עליו השלום השיב באומרו כי כל מה שהוא עשה לא שווה להתכווצות אחת של הרחם במהלך לידה".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

שמירה על התחייבויותיהם של ההורים ולטפל בהם היא דוגמה של ההתייחסות הטובה כלפי הורים. הגברת עאאישה ירציה אללה  דיווחה כי איש אמר לנביא מוחמד עליו השלום: אמא שלי מתה פתאום, ואני חושב שהיה ברצונה להוציא צדקה, האם אללה יגמול לה במקרה שאני אשלם את הצדקה הזו, והאם אני זכאי לתגמול אם אני נותן צדקה במקומה? הנביא  עליו השלום הגיב :כן".

(מסופר על ידי מוסלם)

Previous article Next article

Related Articles with ההתיחסות הטובה להורים

 • זכות הנשים כאמהות באיסלאם

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה על המוסלמים להטיב להורים בהרבה פסוקים בקוראן הקדוש, אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב "ריבונך

  20/05/2014 1990
 • ההליכה השכם לתפילה

  Site Team

   אבו הוריירה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " אם  האנשים יודעים מה בקריאה לתפילה ובשורה הראשונה

  01/10/2013 1733
 • ההליכה המוקדמת לתפילת יום שישי

  Site Team

   אבו הוריירה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " אם  האנשים יודעים מה בקריאה לתפילה ובשורה הראשונה

  01/10/2013 1594
הידיעה אללהIt's a beautiful day