הבריאה מעידה על תכונות הבורא


Site Team

Article translated to : العربية

 

הבריאה מעידה על תכונות הבורא

 

אללה חכם, המהרהר ביקום יתברר לו שהוא מדויק היטיב אשר כל דבר בו ממוקם במקומו המתאים, נוצר לפי מידה מתאימה ובשיא האיכות והשלמות. אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " ההרים יירו לך קופאים על מקומם, אך הנה יימוגו כהימוג הענן, זהו מעשה אללה המפליא לעשות כל דבר, הוא מכיר את מעשיכם לפני ולפנים." (סורת המלים:88), לכן, מי שיתבונן ויהרהר ביקום לא יראה אלא השלמות, ולא יכול למצוא פגמים ביצירה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אשר ברא שבעה רקיעים זה מעל זה: לא תבחין בדבר המקלקל את השורה בבריאת הרחמן. שא עיניך וראה, היש שם ולו סדק אחד?* הבט שוב ושוב  - עיניך ישובו נכלמות, יגעות." (סורת המלכות: 4-3).

תכונות אחרות: מה שאמרנו על משמעות הבריאה אשר מעידה על חלק מתכונות אללה הבורא אשר זכרנו אותן דרך משל ובלתי מוגבל מהווה דוגמה לפתוח את הדלת בפני ההבחנה וההרהור ביקום המלא באותות שמעידים על גדולתו של אללה יתעלה, תקשיב לתכונות האלוהיות שאללה יתעלה אמר בסיום הפסוקים הבאים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו נשגב: " הלא תראה כי אללה הוריד מן השמים מים, ובהם תוריק האדמה. אללה אנין דעת ומכיר כל דבר לפני ולפנים.* לו כל אשר בשמים ואשר בארץ, ואללה בלתי תלוי ומהולל.* הלא תראה כי אללה הכפיף לרצונכם את אשר בארץ ואת הספינות השטות בים על-פי דברו. הוא מחזיק בשמים לבל ייפלו ארצה, אלא אם ירשה זאת. אללה נוהג באנשים בחמלה וברחמים." (סורת העליה לרגל: 65-63).

יכולתו וידיעתו של אללה ישתבח שמו: מי שברא את היקום העצום והגדול הזה בהתאים למערכת מדויקת זו צריך להיות כל-יכול , אללה יתעלה ברא את הבריאה העצומה והמדויקת זו כדי להודיע לנו על יכולתו וידיעתו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אללה הוא אשר ברא שבעה רקיעים, וגם בארץ כמותם. דברו עושה דרכו מטה בינותם, למען תדעו כי אללה כל-יכול וכי אללה חולש בידיעתו על הכל." (סורת הגיטין:12), אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש:

" אצלו מפתחות הנסתר, ורק הוא ידעם, והוא היודע את כל אשר ביבשה ובים. לא ייפול גם עלה אחד והוא לא יידע, וכל גרגיר במחשכי האדמה, וכל דבר, בין אם לח ובין אם יבש, נרשם בספר ברור" (סורת המקנה: 59).

 

 

Previous article Next article

Related Articles with הבריאה מעידה על תכונות הבורא

 • תכונות האסלאם

  Site Team

  כיוון שדת האסלאם היא סוף הדתות המונותיאסתיות, והיא הדת שאללה לא מסכים שיעבדו אותו במה שהוא אחר בלעדיה. אללה אמר:

  01/02/2014 2029
 • הנביא וקבלת התנצלות בנות זוגו

  Site Team

  השגיאות רגילות בהתנהגות האינושית וקבלת התנצלות מעידה על לב טוב וטוהר מידות. פעם המתין הנביא לעאאישה והתאחרה, הוא

  29/01/2014 1777
 • ההוכחה של הסדר

  Site Team

  הסדר, השלמות וההערכה בעולם הזה מקיפות את כל הבריות לאללה יתעלה, כיוון שהיקום מסודר ומאורגן היטב, הסדירות של היקום

  15/05/2013 1936
הידיעה אללהIt's a beautiful day