האיסלאם ושיטת הסלחנות

Site Team

כשאר אנו מדברים  על הסלחנות של האיסלאם איננו מדברים על  אחד מחלקי האיסלאם כיוון שהסלחנות מהווה את האיסלאם בשלמותו, הסלחנות משתלבת בכל היבטי האיסלאם. הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר " הדת הטובה ביותר היא הדת הפשוטה ביותר ".


האיסלאם מהווה שיטה שלמה של סלחנות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " השוטים שבאנשים יגידו, מה הטה אותם מכיוון התפילה אשר החזיקו בו? אמור, לאללה המזרח והמערב והוא ינחה את אשר יחפוץ אל אורח מישרים.* כך עשינו אתכם אומה מן המיטב, למען תעידו על מעשי האנשים ולמען יעיד השליח על מעשיכם. קבענו את כיוון התפילה אשר החזקתי בו  לפנים, רק למען נדע מי הולך בעקבות השליח ומי שב על עקבותיו. אומנם קשה היה הדבר, אך לא לאלה אשר הנחה אותם אללה. לעולם לא יגרע אללה משכר אמונתכם, כי אללה נוהג באנשים בחמלה וברחמים." (סורת הפרה: 143-142).


1-  האסלאם הוא דת של סובלנות וסלחנות  בתחום של פוליטיקה ויחסי חוץ, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אין אללה אוסר עליכם לכבד ולעשות צדק עם אלה אשר לא יילחמו בכם בשל  הדת  ולא יגרשוכם ממושבותיכם. אללה אוהב את העושים צדק" (סורת העומדות למבחן: 8).


2- האסלאם הוא דת הסלחנות בתחום החברה, אללה ישתבח שמו ויתעלה  אמר בספרו הנשגב "הוי האנשים, בראנו אותכם מתוך זכר ונקבה, וחילקנו אותכם לעמים ושבטים למען תבחינו ביניכם. ואולם הנכבד מכולכם אצל אללה הוא הירא שבכם. אללה יודע ומכיר כל דבר לפני ולפנים" (סורת  החדרים:13).


3- האסלאם הוא דת של סובלנות וסולחנות בתחום ההתנהגות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " נהג בחמלה וצווה לנהוג כראוי וסור מעל  הנבערים מדעת" (סורת  ממרום החומה: 194). אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב כשתיאר את המאמינים " המוצאים ממון הן ברווחה והן במצוקה, והמבלגים על זעמם והמוחלים לאנשים – אללה אוהב את המיטיבים" (סורת בית עמרם: 134).


 4- האיסלאם הוא דת של סובלנות וסולחנות בתחום העבודות,  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " המאמינים והעושים את הטוב – לא נטיל על נפש לשאת יותר מכפי יכולתה – באי גן עדן הם, ולנצח ישכנו בו" (סורת ממרום החומה: 42 )


5 -האיסלאם הוא דת של סובלנות וסולחנות בתחום הכלכלי, אללה ישתבח שמו ויתעלה  אמר בספרו הנשגב "האוכלים ריבית לא יקומו  לתחייה בלתי אם כנכפי השטן הקמים ונופלים. זאת על כי אמרו, דין ריבית כדין כל מיקח וממכר. ואולם אללה התיר את הממכר ואסר את הריבית. כל השומע את מוסר אללה והחדל ממנו, ישמור לעצמו את אשר כבר קיבל, ואללה יפסוק בעיינו. ואולם כל השב (לגבות ריבית), אלה יורשי האש ולנצח יהיו בה". (סורת הפרה: 275).


6- האיסלאם הוא דת של סובלנות וסולחנות בתחום יחסים בינאישיים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "המוצאים ממון הן ברווחה והן במצוקה, והמבלגים על זעמם והמוחלים לאנשים – אללה אוהב את המיטיבים" (סורת בית עמרם:134).


7-האיסלאם הוא דת של סובלנות וסולחנות בתחום החינוך, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום  אמר "הקילו ואל תקשו, והודיעו על טובות ולא הרעות".

 

הטקסטים הדתיים  של האיסלאם  קראו להשריש את העיקרונות של הזדמנות סובלנות וסלחנות, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום  אמר "אללה אוהב את העדינות והרחמים בכל העינינים".  ( מסופר על ידי אלבוח'ארי).

הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום עסק באדיבות עם האומה שלו וטיפל במתינות ובשיטה הקלה ביותר.


האיסלאם הפך את הסובלנות והסלחנות לדברים שמובילים לכניסה לגן עדן ולהתרחק מגיהינום ביום הדין, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר  "מי שיהיה פשוט, עדין וקרוב לאללה, אללה ישמור אותו מאש מגיהינום ביום תחית המתים ".

 

הסלחנות בעניני הפולחן באיסלאם אין משמעותם הפרת העיקרונות של השריעה וההלכה או הדת באופן שמאפשר להתיר את האסור או לאסור את המותר, אלא שהסלחנות הזאת תלויה בהקלת הקושי והעקשנות הרחוקה מהחטאים והעבירות, הגברת עאישה ירציה אללה סיפרה כי הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום היה בוחר בדבר הקל  במקרה שאם עמד בפני בררה לבחור בין שני דברים  כל עוד זה לא היה חטא. כמובן, החריגים אינם נכללים, משום שיש להם כללים מיוחדים שלהם.


בחלק הבא, נדונו בהיבטים אחרים של סלחנות באיסלאם.


Previous article Next article

Related Articles with האיסלאם ושיטת הסלחנות

הידיעה אללהIt's a beautiful day